PATVIRTINTA

Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. 54 V

 

PRIENŲ  R.  NAUJOSIOS ŪTOS  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės pedagoginės pagalbos Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje  (toliau – Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 patvirtintu „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu“.

2. Socialinės pedagoginės pagalbos tvarkos aprašas Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje  nustato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – Pagalba) tikslus, uždavinius, principus, gavėjus, teikėjus, organizavimą paskirtį, uždavinius, sritis ir reikalavimus socialinio pedagogo pareigybei.

3. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą Mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti Mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

4. Socialinė pedagoginė pagalba - tai socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų, administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų veikla susijusi su vaikų ir mokinių socialinių pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo veiksmingumą.

5. Socialinė pedagoginė pagalba Mokykloje teikiama vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, GAVĖJAI IR TEIKĖJAI

 

6. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir mokymąsi, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.

7. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

7.1. padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis  mokykloje  ir ugdymosi mokymosi aplinkoje;

7.2. ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais, kitais pedagoginiais darbuotojais, Prienų rajono savivaldybės seniūnijų socialiniais darbuotojais, Vaiko teisių tarnybos specialistais, kitomis institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.

8. Pagalbos teikimo principai:

8.1. lygios galimybės – kiekvienam vaikui ir mokiniui laiduojamas socialinės pedagoginės pagalbos prieinamumas;

8.2. visuotinumas – visuotinė socialinė pedagoginė pagalba teikiama visiems vaikams ir mokiniams, kuriems jos reikia;

8.3. kompleksiškumas - socialinė pedagoginė pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo pagalbomis;

8.4. veiksmingumas – remiamasi tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;

8.5. individualumas - socialinė pedagoginė pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ir mokyklos problemas;

8.6. konfidencialumas – neatskleidžiama konfidenciali informacija be vaiko, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato LR įstatymai.

9. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra vaikai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

10. Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai yra mokyklos socialinė pedagogė, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija, kitos institucijos, atsakingos už vaiko gerovę.

 

 

III.SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

11. Už socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę mokykloje atsako vadovas.

12. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą  vykdo socialinis pedagogas, klasės vadovas, mokytojai, administracija ir pagalbos mokiniui specialistai.

13. Klasės vadovas teikia socialinę pedagoginę pagalbą savo auklėjamosios klasės mokiniams, mokytojai – klasių ar grupių, kuriose dirba, mokiniams.

14. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą  tiems mokiniams, kuriems klasės vadovas, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai negali suteikti.

15. Socialinis pedagogas kartu su administracija, pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais vykdo Pagalbos mokykloje stebėseną, ją koordinuoja, teikia siūlymus dėl priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

16.1. individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;

16.2. darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos  bendradarbiavimo skatinimas;

16.3. darbas  mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimas.

17. Pagalbos teikimo būdai:

17.1. konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta;

17.2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;

17.3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti mokiniui saugią ugdymosi aplinką, mažinti teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą, laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;

17.4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

17.5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

18. Socialinis pedagogas savo veikloje vadovaujasi Socialinio pedagogo pareigine instrukcija ir Socialinio pedagogo kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 ,,Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“.

19. Mokyklos socialinis pedagogas  yra įgijęs  aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

20. Mokyklai skirta 0,5 socialinio pedagogo etato.

21. Socialinės pedagoginės pagalbos finansavimas vykdomas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono  savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų šaltinių. 

 

 

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.