Mokinių priėmimas:

   Prašymai pradėti mokytis mokykloje nuo rugsėjo 1d. pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio  ir specialiojo ugdymo programas  ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos apraše (Žin., 2005., Nr. 46-1526), teikiami mokyklos direktoriui:

1.1. prašymas mokytis teikiamas tik į vieną pasirinktą bendrąją mokyklą;
1.2. į priešmokyklinę grupę, į pirmąją ir penktąją klases – nuo balandžio 1d. iki gegužės 30d.;
1.3. į kitas klases – nuo balandžio 1d. iki liepos 1d.;
1.4. dokumentai apie įgytą išsilavinimą ir mokymosi pasiekimus priimami iki birželio 30d.;
1.5. mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ir norintys mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmąją ir antrąją dalis, pristato ir mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentą.
 
   Pasibaigus  prašymų ir kitų dokumentų priėmimo laikui ir esant laisvų vietų, mokyklos direktoriaus įsakymu gali buti pratęstas prašymų ir kitų dokumentų priėmimo terminas arba skelbiamas papildomas priėmimas.
   Esant laisvų vietų klasėse, mokiniai priimami mokytis visus metus, kartu su prašymu teikiamas dokumentas apie mokymosi pasiekimus.
   Prašymai  registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse (Žin., 2001,. 30-1009; 2006,. 60-2169) nustatyta gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
 
   Vaiko priėmimas mokytis įforminamas iki pirmos mokymosi dienos mokymo sutartimi tarp mokyklos ir  mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pagal Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą:

2.1. mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;
2.2. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos  direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius segamas į mokinio asmens bylą;
2.3. sutartį už iki 14 metų vaiką pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų;
2.4. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų ar globėjų raštišką sutikimą;
2.5. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.
 
   Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę, formuojama mokinio asmens byla:
 
3.1. mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;
3.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 
   Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus  įsakymu.

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.